PRAVILNIK O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

Udruga maslinara OBLICA

PROČITAJTE - PRILOZI PRAVILNIKU

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 81/15, 97/15, 100/15 - Ispravak, 101/15 - Ispravak, 124/15, 88/16 i 49/17)

UVODNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom se uređuju uvjeti za priznavanje proizvođačkih organizacija, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranskih organizacija te uvjeti za dodjelu državne potpore za početak rada proizvođačkih organizacija.

(2) Ovim Pravilnikom se osigurava provedba:
 • Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013) i njenih provedbenih uredbi u odnosu na priznavanje proizvođačkih organizacija. 
 • Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013) i
 • Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 оd 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 702/2014).

Definicije

Članak 2.

(1) Proizvođač je fizička ili pravna osoba ili skupina fizičkih ili pravnih osoba, koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu na prostornom području Europske unije i registriran je u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća sljedeće organizacijske oblike:
 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti
 • trgovačko društvo ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te
 • druga pravna osoba.

(2) Proizvođačka organizacija je pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe koji ispunjava uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(3) Proizvođač član je proizvođač u smislu točke 1. ovoga članka koji je član proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija.

(4) Član neproizvođač je fizička ili pravna osoba koja je član proizvođačke organizacije, a ne obavlja djelatnost proizvodnje poljoprivrednih proizvoda.

(5) Međugransku organizaciju čini nekoliko ili sve proizvođačke organizacije ili udruženja proizvođačkih organizacija koja su sastavljena od predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom i s najmanje jednim od sljedećih dijelova lanca opskrbe: preradom ili trgovinom, uključujući distribuciju, proizvoda iz jednog ili više sektora iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(6) Primarna poljoprivredna proizvodnja je proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovoru o funkcioniranju Europske unije bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

(7) Prerada poljoprivrednih proizvoda znači svako djelovanje na poljoprivrednom proizvodu čiji je rezultat proizvod koji je i sam poljoprivredni proizvod, osim djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju.

(8) Trženje poljoprivrednih proizvoda označava držanje ili izlaganje u cilju prodaje, ponuda na prodaju, isporuka ili bilo koji drugi način stavljanja na tržište, osim prve prodaje kupcima za daljnju prodaju i prerađivačima koju obavlja primarni proizvođač i svih djelatnosti povezanih s pripremom proizvoda za takvu prvu prodaju; prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač smatra se trženjem poljoprivrednih proizvoda ako se odvija u zasebnim za to predviđenim prostorima.

Poljoprivredni proizvodi

Članak 3.

Na temelju ovoga Pravilnika mogu se priznati proizvođačke organizacije u sektorima poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Priznavanje proizvođačkih organizacija

Članak 4.

(1) Pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe dostavit će Ministarstvu nadležnom za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije (u daljnjem tekstu: Zahtjev) uz koji će priložiti dokaz da:
(a) ima minimalan broj članova i pokriva minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje u skladu sa stavkom 4. ovoga članka
(b) može pravilno obavljati svoje aktivnosti i tijekom određenog razdoblja i u pogledu učinkovitosti, pružanja ljudske, materijalne i tehničke podrške svojim članovima te, prema potrebi, koncentriranja ponude
(c) ispunjava uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka
(d) ima statut u skladu s člankom 153., člankom 154. stavkom 1. točkom (d) i člankom 161. stavkom 1. točkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013 koji članovima proizvođačke organizacije omogućuje da na demokratičan način nadziru svoju organizaciju i njezine odluke.

(2) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju na temelju podnesenog Zahtjeva, pod uvjetom da:
(a) su ju osnovali i na demokratičan način nadziru nju i njezine odluke proizvođači iz bilo kojeg sektora iz stavka 4. ovoga članka
(b) je osnovana na inicijativu proizvođača
(c) provodi jedan ili više sljedećih ciljeva:
1. osigurava da je proizvodnja planirana i prilagođena potražnji, posebno u pogledu kvalitete i količine
2. koncentrira ponudu i stavlja na tržište proizvode vlastitih članova, uključujući one putem direktne prodaje
3. optimizira troškove proizvodnje i povrat ulaganja u skladu sa standardima zaštite okoliša i dobrobiti životinja, i stabiliziranjem proizvođačkih cijena
4. provodi istraživanja i razvija inicijativu o održivim metodama proizvodnje, inovativnim praksama, gospodarskoj konkurentnosti i kretanjima na tržištu
5. promiče i pruža tehničku pomoć za korištenje metoda proizvodnje prihvatljivih za okoliš i tehnika proizvodnje te praksa i tehnika koje poštuju dobrobit životinja
6. promiče i pruža tehničku pomoć za korištenje standarda proizvodnje, poboljšanje kvalitete proizvoda i razvoj proizvoda sa zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili obuhvaćenih nacionalnom oznakom kvalitete
7. upravlja nusproizvodima, posebno otpadom, kako bi se zaštitila kvaliteta vode, tla i okoliša te sačuvala ili potaknula bioraznolikost
8. doprinosi održivom korištenju prirodnih resursa i ublažavanju klimatskih promjena
9. razvija inicijative u području promocije i stavljanja na tržište
10. upravlja uzajamnim fondovima u okviru operativnih programa u sektoru voća i povrća
11. pruža tehničku pomoć za korištenje terminskih tržišta i sustava osiguranja.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda pod uvjetom da:
(a) je osnovana na inicijativu proizvođača
(b) provodi jedan ili više sljedećih ciljeva:
1. osigurava da je proizvodnja planirana i prilagođena potražnji, posebno u pogledu kvalitete i količine
2. koncentrira ponudu i stavlja na tržište proizvode vlastitih članova
3. optimizira troškove proizvodnje i stabilizira proizvođačke cijene.

(4) Ministarstvo će u skladu s člankom 154. stavkom 1. točkama (a), (b), (c) i (d), stavkom 4. točkom (a) i člankom 161. Uredbe (EU) br. 1308/2013 u roku od četiri mjeseca od podnošenja Zahtjeva, kojemu su priloženi svi dokazi priznati kao proizvođačku organizaciju pravna osoba ili jasno definirani dio pravne osobe koja ima minimalni broj članova i pokriva minimalni obujam ili minimalnu vrijednost utržive proizvodnje kako slijedi u tablici:


 Sektor
 Minimalni broj članova
 Minimalna vrijednost utržive proizvodnje ili minimalni obujam proizvodnje

voće i povrće


7


3.000.000 HRK

prerađeni proizvodi
voća i povrća

7


3.000.000 HRK

 šećer
7
 3.000.000 HRK
ili
10.000 t / 200 ha
 žitarice
 7
3.000.000 HRK
ili 
3.000 t / 600 ha 
lan i konoplja 
3.000.000 HRK

250 t / 300 ha
 vino
 7
 3.000.000 HRK
ili
530 t / 90 ha 
 Duhan
 3.000.000 HRK

 300 t / 150 ha
 Maslinovo ulje i stolne masline 
 7
 3.000.000 HRK
ili
50 t / 150 ha

govedina i teletina


7


500 kom


mlijeko i mliječni proizvodi


7


3.000.000 kg


svinjetina


7


4.000 kom


ovčetina i kozletina


7


1.500 kom


jaja


7


20.000 kokoši nesilica


meso peradi


7


80.000 brojlera


pčelarski proizvodi


7


1.500 košnica

 ostali proizvodi

3.000.000 HRK
  
(5) Član neproizvođač i njegov minimalni obujam ili minimalna vrijednost utržive proizvodnje ne uzimaju se u obzir kod priznavanja proizvođačke organizacije i ne može izravno koristiti mjere financirane iz fondova Europske unije.

(6) Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju za jedan ili više proizvoda navedenih u Zahtjevu.

(7) Iznimno od stavka 2. ovoga članka Ministarstvo će priznati proizvođačku organizaciju u sektoru voća i povrća pod uvjetom da djeluje na postizanju barem jednog od ciljeva iz stavka 2. podstavka c. točaka 1. 2. i 3. ovoga članka.

(8) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu I i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Statut proizvođačke organizacije

Članak 5.

(1) Statut proizvođačke organizacije od svojih članova zahtijeva da:
(a) primjenjuju pravila koja je proizvođačka organizacija donijela u vezi s izvještavanjem o proizvodnji, proizvodnjom, trženjem i zaštitom okoliša
(b) budu članovi samo jedne proizvođače organizacije za pojedini proizvod na gospodarstvu osim kada poljoprivrednici imaju dvije različite proizvodne jedinice smještene na različitim zemljopisnim područjima
(c) pružaju informacije koje proizvođačka organizacija traži za potrebe statistike.

(2) Statut proizvođačke organizacije uređuje:
(a) postupke za utvrđivanje, donošenje i izmjenu pravila iz stavka 1. podstavka (a) ovoga članka
(b) obvezu članova na financijske doprinose nužne za financiranje proizvođačke organizacije
(c) pravila koja članovima proizvođačke organizacije omogućuju da na demokratičan način nadziru svoju organizaciju i njezine odluke
(d) kazne za kršenje statutarnih obveza, posebno za neplaćanje financijskih doprinosa ili za kršenje pravila koja je utvrdila proizvođačka organizacija
(e) pravila o primanju novih članova, a posebno minimalno trajanje članstva koje ne može biti kraće od godine dana
(f) računovodstvena i proračunska pravila nužna za funkcioniranje proizvođačke organizacije.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda statut uređuje uvjete prema kojima proizvođačke organizacije:
(a) moraju ispunjavati uvjete iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika
(b) na području na kojem djeluju imaju minimalan broj članova i pokrivaju minimalan obujam utržive proizvodnje
(c) imaju dokaze da mogu pravilno obavljati svoje aktivnosti, kako u određenom periodu, tako i u pogledu učinkovitosti i količine ponude.

(4) Iznimno u sektoru voća i povrća statut uređuje uvjete prema kojima proizvođači moraju tržiti proizvodnju putem proizvođačke organizacije prema članku 160. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i članku 230. stavku 1. točki (ca) u odnosu na koji se utvrđuje da se članu proizvođačke organizacije može dozvoliti da izvan proizvođačke organizacije može prodati najviše 20% svoje proizvodnje i/ili svojih proizvoda.
Vanjski suradnici

Članak 6.

Priznate proizvođačke organizacije ili priznata udruženja proizvođačkih organizacija u sektorima iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika mogu bilo koju od svojih djelatnosti, osim proizvodnje, povjeriti vanjskim suradnicima, uključujući društva kćeri, pod uvjetom da je proizvođačka organizacija ili udruženje proizvođačkih organizacija odgovorno za provođenje tih djelatnosti i za opću kontrolu upravljanja i nadzor poslovnog dogovora za provođenje djelatnosti.

Udruženje proizvođačkih organizacija

Članak 7.

(1) Ministarstvo će na temelju podnesenog Zahtjeva, u skladu s člankom 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013, priznati udruženja proizvođačkih organizacija:
(a) u sektorima poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika, koja su osnovana na inicijativu najmanje dvije priznate proizvođačke organizacije
(b) u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda ako je udruženje sposobno učinkovito obavljati bilo koju od aktivnosti priznate proizvođačke organizacije i ispunjava uvjete iz članka 161. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Priznate proizvođačke organizacije dostavit će Ministarstvu Zahtjev za priznavanje udruženja proizvođačkih organizacija iz Priloga I ovoga Pravilnika.

Međugranska organizacija

Članak 8.

(1) Ministarstvo će na temelju podnesenog Zahtjeva za priznavanje međugranske organizacije, u skladu s člankom 157. Uredbe (EU) br. 1308/2013, priznati međugransku organizaciju iz jednog ili više sektora poljoprivrednih proizvoda iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika u jednoj ili više regija na određenom području.

(2) Međugranske organizacije dostavit će Ministarstvu Zahtjev iz Priloga II koji je sastavni dio ovoga Pravilnika uz koji će priložiti dokaze da:
(a) su sastavljene od predstavnika gospodarskih djelatnosti povezanih s proizvodnjom i najmanje jednom od sljedećih faza lanca opskrbe: preradom ili trgovinom, uključujući distribuciju proizvoda u jednom ili više sektora
(b) su osnovane na inicijativu svih ili nekih proizvođačkih organizacija ili udruženja proizvođačkih organizacija koja ih sačinjavaju
(c) uzimajući u obzir interese svojih članova i potrošača, djeluju na postizanju posebnog cilja koji može uključivati jedan ili više ciljeva iz članka 157. stavka 1. podstavka (c) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(3) U sektorima maslinovog ulja i stolnih maslina te duhana, posebni cilj za međugransku organizaciju iz članka 157. stavka 1. točke (c) može uključiti i jedan od sljedećih ciljeva:
(a) koncentraciju i usklađivanje ponude te stavljanje na tržište proizvoda svojih članova
(b) zajedničko prilagođavanje proizvodnje i prerade zahtjevima tržišta i poboljšanje proizvoda
(c) promicanje racionalizacije i unapređenja proizvodnje i prerade.

(4) Ministarstvo će priznati međugransku organizaciju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda pod uvjetom da ispunjava uvjete iz članka 163. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Potpore za proizvođačke organizacije

Članak 9.

(1) Proizvođačkim organizacijama priznatim na temelju članka 4. ovoga Pravilnika koju su osnovali proizvođači u sektorima iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika može se dodijeliti potpora iz:
(a) Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 ili
(b) Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u skladu s člankom 27. Uredbe (EU) br. 1305/2013.

(2) Proizvođačkim organizacijama priznatim na temelju članka 4. ovoga Pravilnika koje su osnovali proizvođači u sektoru voća i povrća osim potpora iz stavka 1. podstavaka (a) i (b) ovoga članka može se dodijeliti potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za jamstva u skladu sa člancima 32., 33., 34., 35. i 36. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

Potpora za početak rada proizvođačkih organizacija

Članak 10.

(1) Proizvođačkoj organizaciji koju je na temelju članka 4. ovoga Pravilnika priznalo Ministarstvo odobrava potporu iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika odobravanjem poslovnog plana.

(2) Potpora iz članka 9. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika će se dodijeliti u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, a namijenjena je proizvođačkim organizacijama iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Poslovni plan sastavlja se u skladu s Prilogom III ovoga Pravilnika i dostavlja Ministarstvu na odobravanje. Poslovni plan se sastavlja na godišnjoj razini za petogodišnje razdoblje, s početkom planiranja najranije od mjesečnog razdoblja u kojem se poslovni plan podnosi Ministarstvu na odobravanje. Aktivnosti iz poslovnog plana prihvatljive su od mjeseca kojim počinje petogodišnje razdoblje na koje se odnosi poslovni plan.

(4) Za potporu su prihvatljivi sljedeći troškovi:
(a) najam odgovarajućeg prostora za ispunjavanje ciljeva iz poslovnog plana
(b) nabava uredske opreme, uključujući računalni hardver i softver
(c) plaća administrativnog osoblja (doprinosi iz bruto plaće i doprinosi koji se plaćaju na bruto plaću, a obuhvaćaju trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje, trošak doprinosa za ozljede na radu te trošak doprinosa za zapošljavanje izuzev troškova stimulacije ili dopunskog zdravstvenog osiguranja)
(d) režije
(e) pravne usluge i troškovi upravnih postupaka.

(5) U slučaju kupnje prostora prihvatljivi troškovi ograničeni su na troškove najma tog prostora po tržišnim cijenama.
(6) Prilikom dostavljanja poslovnog plana proizvođačka organizacija će dostaviti i prikaz planiranih troškova iz stavka 4. ovoga članka na razini godišnjih razdoblja. Prikaz mora biti u tabličnom obliku, a iznos planiranih troškova mora biti izražen u hrvatskim kunama (HRK).

(7) Prikaz planiranih troškova mora biti u skladu s troškovima koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova iz Priloga V koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(8) Proizvođačka organizacija kojoj je dodijeljena potpora za početak rada proizvođačkih organizacija u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (a) ovoga Pravilnika ne može koristiti potporu u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom (b) ovoga Pravilnika.

(9) U slučaju nemogućnosti ostvarenja ciljeva i aktivnosti iz poslovnog plana, proizvođačka organizacija može podnijeti Ministarstvu zahtjev za odobravanjem izmjena i dopuna poslovnog plana. Uz zahtjev za odobravanjem izmjena i dopuna poslovnog plana proizvođačka organizacija dostavit će i poslovni plan za koji se traži odobravanje.

(10) Zahtjev za odobravanjem izmjena i dopuna poslovnog plana proizvođačka organizacija može podnijeti tri puta tijekom provedbe poslovnog plana, ali ne za posljednju godinu provedbe poslovnog plana.

(11) Zahtjev za odobravanjem izmjena i dopuna poslovnog plana proizvođačka organizacija podnijet će Ministarstvu prije podnošenja zahtjeva za isplatu za narednu godinu.

(12) U svakoj godini provedbe poslovnog plana, korisnik potpore iz članka 9. stavka 1. točke (a) ovoga Pravilnika može prenositi do 10% od ukupno isplaćenih sredstava između prihvatljivih troškova iz stavka 4. ovoga članka.

Prihvatljivost za potporu

Članak 11.

(1) Proizvođačkim organizacijama iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika može se dodijeliti potpora iz članka 9. stavka 1. točka (a) ovoga Pravilnika do najviše 750.000 HRK u prvoj godini provedbe poslovnog plana.

(2) Intenzitet najviše godišnje potpore iz stavka 1. ovoga članka postupno se smanjuje po godinama na sljedeći način:
 • u 1. godini stopa potpore iznosi do 100 %
 • u 2. godini stopa potpore iznosi do 95 %
 • u 3. godini stopa potpore iznosi do 90 %
 • 4. godini stopa potpore iznosi do 85 %
 • u 5. godini stopa potpore iznosi do 80 %

Neprihvatljivost za potporu

Članak 12.

Za potporu nisu prihvatljive/a:
(a) proizvođačke organizacije čiji je cilj upravljanje sa jednim poljoprivrednim gospodarstvom ili sa više njih i koje se mogu smatrati jednim proizvođačem
(b) udruženja koja obavljaju zadatke kao što su uzajamna pomoć te usluge zamjene na gospodarstvu i upravljanja gospodarstvom članova, a da ona nisu uključena u zajedničku prilagodbu ponude tržištu
(c) proizvođačke organizacije čiji ciljevi nisu u skladu s člankom 152. stavkom 1. točkom (c) i stavkom 3. te člankom 156. Uredbe (EU) br. 1308/2013
(d) proizvođačke organizacije u poteškoćama
(e) proizvođačke organizacije koje podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nesukladnom s unutarnjim tržištem.

Zahtjev za isplatu potpore

Članak 13.

(1) Proizvođačka organizacija nakon odobrenja poslovnog plana od strane Ministarstva podnosi Agenciji za plaćanja pisani Zahtjev za isplatu potpore, neposredno ili poštom.

(2) Zahtjev za isplatu potpore iz članka 9. stavka 1. podstavka (a) proizvođačka organizacija podnosi nakon dobivanja rješenja o odobravanju poslovnog plana, a najkasnije do 31. listopada tekuće godine.

(3) Zahtjev za isplatu potpore podnosi se za svako godišnje razdoblje provedbe poslovnog plana, a nalazi se u Prilogu IV ovoga Pravilnika i objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(4) Uz popunjeni i potpisani Zahtjev za isplatu potpore proizvođačka organizacija prilaže:
(a) za početak rada proizvođačke organizacije, odnosno prvo godišnje razdoblje provedbe poslovnog plana, pisanu izjavu kojom izjavljuje da će provoditi aktivnosti u skladu s odobrenim poslovnim planom;
(b) u drugom, trećem i četvrtom godišnjem razdoblju provedbe poslovnog plana dokaze troškova iz prethodnog razdoblja (račune, obračune i dr.) s dokazima o plaćanju priloženih troškova;
(c) za peto razdoblje provedbe poslovnog plana dokaze troškova iz četvrtog i petog godišnjeg razdoblja provedbe poslovnog plana i potvrdu Ministarstva o ostvarenju ciljeva poslovnog plana.

Isplata potpore

Članak 14.

(1) Potpora iz članka 9. stavka 1. podstavka (a) ovoga Pravilnika može se isplatiti proizvođačkoj organizaciji od datuma izdavanja rješenja o odobravanju poslovnog plana. Tijekom pet godina provedbe poslovnog plana potpora će se isplatiti kao paušalna potpora u godišnjim obrocima. 

(2) Za prvo godišnje razdoblje provedbe poslovnog plana proizvođačkoj organizaciji će se isplatiti potpora na temelju planiranih troškova iz poslovnog plana.

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu potpore iz drugog, trećeg i četvrtog godišnjeg razdoblja isplata se temelji na planiranim troškovima tog razdoblja te ostvarenim i dokazanim troškovima u prethodnom godišnjem razdoblju.

(4) Ukoliko proizvođačka organizacija ne dokaže troškove u odnosu na isplaćena sredstava u iznosu koji je planiran i dodijeljen za prethodno godišnje razdoblje, iznos paušalne potpore za slijedeće godišnje razdoblje obračunski će se prije isplate umanjiti za vrijednost te razlike.

(5) Prije podnošenje Zahtjeva za isplatu potpore za peto, odnosno posljednje, godišnje razdoblje proizvođačka organizacija treba Ministarstvu podnijeti izvješće o postizanju ciljeva iz poslovnog plana, o čemu Ministarstvo izdaje potvrdu iz članka 13. ovoga Pravilnika.

(6) Zadnji obrok isplatit će se nakon utvrđivanja troškova za četvrto i peto godišnje razdoblje, a ukoliko proizvođačka organizacija ne opravda troškove u odnosu na isplaćena sredstava za četvrto godišnje razdoblje iznos potpore za peto godišnje razdoblje obračunski će se prije isplate umanjiti za vrijednost te razlike.

(7) Agencija za plaćanja će obaviti isplatu u roku od mjesec dana od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog Zahtjeva za isplatu potpore.

(8) Potpora iz stavka 1. ovoga članka isplatit će se u skladu sa raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu Republike Hrvatske, a ukoliko zahtjevi za potporu premaše iznos raspoloživih sredstava iznos potpore proporcionalno će se smanjiti.

(9) Na kraju svake godine Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu godišnje izvješće o isplaćenoj potpori iz stavka 1. ovoga članka. 

Povrat potpore

Članak 15.

(1) U slučaju da se u inspekcijskom nadzoru, administrativnoj kontroli ili kontroli na terenu utvrdi da proizvođačka organizacija ne ispunjava uvjete ili ne poštuje odredbe propisane u ovom Pravilniku i Glavi II Poglavlja III Uredbe (EU) br. 1308/2013, dužna je u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu vratiti iznos isplaćene potpore sa zakonskim zateznim kamatama.

(2) Ukoliko povrat sredstava nije izvršen u roku iz stavka 1. ovoga članka, na iznos glavnice zaračunat će se zakonska zatezna kamata od prvog dana kašnjenja do uplate sredstava.

(3) Kamatna stopa obračunava se i ne smije biti niža od kamatne stope u skladu sa zakonodavstvom kojim se uređuju kamatne stope.

Inspekcijski nadzor

Članak 16.

(1) Poljoprivredna inspekcija će najmanje jednom godišnje obaviti inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo jesu li priznate proizvođačke organizacije u skladu sa kriterijima za priznavanje iz Glave II Poglavlja III Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Ukoliko poljoprivredna inspekcija utvrdi da proizvođačka organizacija ne ispunjava sve uvjete ili u slučaju utvrđenih nepravilnosti u primjeni mjera iz Glave II Poglavlja III Uredbe (EU) br. 1308/2013 predložit će Ministarstvu povlačenje priznavanja proizvođačke organizacije.
(3) Odredba stavka 2. ovoga članka primijenit će se i na udruženja proizvođačkih organizacija i međugranske organizacije.Administrativna kontrola i kontrola na terenu

Članak 17.

(1) Svi zahtjevi za isplatu potpore podliježu administrativnoj kontroli Agencije za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja provodi najmanje jednom godišnje kontrolu na terenu proizvođačke organizacije koja je podnijela Zahtjev za isplatu potpore u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

(3) Nakon provedene kontrole iz stavka 1. i 2. ovoga članka Agencija za plaćanja dostavlja Ministarstvu izvješće o kontroli.

Povlačenje priznavanja

Članak 18.

(1) U slučaju da proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranske organizacije ne ispunjavaju sve uvjete ili u slučaju utvrđenih nepravilnosti u primjeni mjera iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika Ministarstvo može povući priznanje u skladu s člankom 154. stavkom 4. podstavkom (c) i člankom 163. stavkom 3. podstavkom (d) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Proizvođačka organizacija je dužna u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika vratiti iznos isplaćene potpore sa zakonskim zateznim kamatama u slučaju povlačenja priznanja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primijenit će se i na udruženje proizvođačkih organizacija te međugranske organizacije.

Privremeno obustavljanje priznavanja

Članak 19.

(1) Ministarstvo će privremeno obustaviti priznavanje proizvođačke organizacije ako je propust u poštivanju kriterija za priznavanje značajan, ali privremen.

(2) Tijekom razdoblja obustave iz stavka 1. ovoga članka ne isplaćuje se potpora, a obustava priznavanja stupa na snagu od dana izvršenja inspekcijskog nadzora ili kontrole na terenu i završava na dan inspekcijskog nadzora ili kontrole na terenu koja pokazuje da su kriteriji za priznavanje ispunjeni.

(3) Razdoblje obustave priznavanja iz stavka 1. ovoga članka ne smije prijeći 12 mjeseci. Ako se kriteriji za priznavanje ne ispune niti nakon isteka 12 mjeseci, Ministarstvo će povući priznavanje proizvođačke organizacije.

(4) U drugim slučajevima propusta poštivanja kriterija za priznavanje, poljoprivredna inspekcija ili kontrola na terenu šalje dopis u kojemu navodi korektivne mjere koje treba poduzeti i rok u kojem ih je potrebno provesti. Isplata potpore odgađa se sve dok se ne izvrše korektivne mjere.

(5) Propust u poduzimanju korektivnih mjera u razdoblju unutar 12 mjeseci smatrat će se značajnim propustom u odnosu na poštivanje kriterija i slijedom toga povući će se priznavanje.

(6) Poljoprivredna inspekcija ili kontrola na terenu Agencije za plaćanja će izvijestiti Ministarstvo u roku 7 dana od poduzimanja radnji iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka.

(7) Odredbe ovoga članka primijenit će se i na udruženje proizvođačkih organizacija te međugranske organizacije.

Nepoštivanje pravila

Članak 20.

(1) Ministarstvo će povući priznavanje proizvođačke organizacije ako se utvrdi da su izvršile prijevaru u vezi potpora iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja će obustaviti isplatu potpora ako se sumnja da su proizvođačke organizacije izvršile prijevaru u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka primijenit će se i na udruženje proizvođačkih organizacija te međugranske organizacije.

Sprečavanje kontrole na terenu

Članak 21.

(1) Ako član ili osoba ovlaštena za zastupanje proizvođačke organizacije spriječi izvršenje kontrole na terenu Agencija za plaćanja će odbiti Zahtjev za isplatu potpore iz članka 13. ovoga Pravilnika za dio izdataka koji su predmet toga Zahtjeva.

(2) Ukoliko je proizvođačkoj organizaciji prethodno isplaćena potpora temeljem Zahtjeva za isplatu potpore podnesenog u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika proizvođačka organizacija će, u skladu s člankom 15. ovoga Pravilnika, vratiti iznos isplaćene potpore sa zakonskim zateznim kamatama.

Obavještavanje

Članak 22.

Ministarstvo će o svakoj odluci o dodjeli, odbijanju ili povlačenju priznavanja proizvođačke organizacije, udruženja proizvođačkih organizacija i međugranske organizacije tijekom prethodne kalendarske godine obavijestiti Europsku komisiju do 31. ožujka svake godine.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

(1) Proizvođačke organizacije priznate na temelju Pravilnika o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine«, br. 4/2010 i 120/2010) i Pravilnika o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 67/2013) ostaju priznate ako ispunjavaju uvjete iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođačkim organizacijama iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti potpora u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 na temelju poslovnog plana odobrenog od Ministarstva.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća (»Narodne novine« br. 4/2010, 120/2010), Pravilnik o priznavanju proizvođačkih organizacija u sektoru maslinovog ulja i stolnih maslina (»Narodne novine« br. 3/2011) i članci 6., 8., 9., 10., 13., 14. i 15. stavak 1. Pravilnika o priznavanju proizvođačkih i međusektorskih organizacija te o uređenju ugovornih odnosa u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine« br. 67/2013).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.
Disqus komentari

Udruga maslinara OBLICA

Udruga maslinara OBLICA
Udruga maslinara Oblica, Žrnovnica, uzgoj maslina, maslinarstvo, berba maslina, obnova maslinika, primjena ekološke proizvodnje, kvalitetna prerada i plasman ekstra djevičanskog maslinovog ulja, razvijanje međusobne suradnje sa srodnim udrugama, proizvodnja maslinovog ulja prije suvremene tehnologije

Kontakt

Krešimirova 7, 21251 Žrnovnica
Otvori kartu
mob:
+38598231593
mail:
oblica.zrnovnica@gmail.com
web:
http://oblica.fullbusiness.com
Copyright 2019 Udruga maslinara OBLICA Uvjeti korištenja
Zatvori prozor

Lokacija

Za odabir Vaše lokacije morate imati aktiviran JavaScript!

Adresa:

Krešimirova 7, 21251 Žrnovnica
Ova web stranica koristi "kolačiće" za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja pristajete na njihovu uporabu. Uredu