Statut udruge

​Skupština Udruge maslinara Žrnovnica održana dana 22. prosinca. 2011 godine donijela je STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine  br. 88/01., 11/02.),

 Skupština Udruge maslinara Žrnovnica održana dana 22. prosinca. 2011 godine donijela je :

 STATUT

Udruge maslinara „Oblica“ Žrnovnica


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje  se pitanja koja se odnose na:

-          naziv i sjedište Udruge,

-          zastupanje Udruge,

-          područje na kojem Udruga djeluje,

-          djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge,

-          članstvo te prava i obveze članova Udruge,

-          tijela Udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata,

-          imovinu, te  načinu stjecanja imovine i korištenju ostvarene dobiti,

-          postupak sa imovinom u slučaju prestanka rada Udruge,

-          druga pitanja značajna za rad Udruge.


 Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga maslinara „Oblica“ Žrnovnica.

Skraćeni naziv udruge je: U.M. „Oblica“ Žrnovnica.

Sjedište Udruge je u Žrnovnici, Krešimirova 7.

Udruga djeluje na području Splitsko-dalmatinske županije.

 Članak3.

Udruga je dragovoljno  udruženje građana, fizičkih  i pravnih osoba, te osoba koje svojim samostalnim radom

obavljaju  djelatnost.

Svrha Udruge je da promiče interese svojih članova i na razvoju i unaprjeđenju maslinarstva i svega što taj razvoj i unaprjeđivanje prati, osobito u integriranom i ekološkom maslinarstvu, na neprofitabilnoj osnovi u svojstvu pravne osobe.

 Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika,  s kružnim natpisom UDRUGA MASLINARA „OBLICA“  ŽRNOVNICA.

Po sredini pečata  se nalazi stilizirana grančica s nekoliko plodova masline.

Uporaba  i čuvanje pečata utvrđuje se Uputom koju donosi Upravni odbor Udruge.

 Članak 5.

Udrugu predstavlja i zastupa Predsjednik Udruge, a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti osoba koju on odredi iz redova članova  Upravnog odbora.

 Članak 6.

Udruga se može udružiti u druge udruge i saveze ili zajednice udruga istih ili sličnih ciljeva.

Odluku o udruživanju na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.


II. CILJEVI I ZADAĆE DJELOVANJA UDRUGE


 Članak 7.

Ciljevi djelovanja Udruge su razvijanje i širenje kulture uzgoja masline, poticanja maslinara

na razvoj integrirane i ekološke proizvodnje, te osiguranje uvjeta za kvalitetnu preradu  i  prodaju maslinova ulja.

Osnovni sadržaji poslova i djelatnosti Udruge su:

 -razvijanje, unaprjeđivanje i omasovljenje proizvođača maslina i maslinara radi   provođenja zajedničkih ciljeva,

 -planiranje rada i razvitka u uzgoju i sadnji maslina,

 -razvijanje međusobne suradnje sa srodnim udrugama, savezima,  pravnim osobama, tijelima jedinica lokalne i regionalne

  samouprave, te tijelima državne vlasti,

-suradnja sa domaćim i inozemnim organizacijama iz područja djelatnosti Udruge,

 -poticati članove Udruge na međusobno pomaganje u uzgoju i  berbi  maslina, te obnovi maslinika,

  kao i na poticanje aktivnosti čišćenja zapuštenih maslinika i okolnog zapuštenog poljoprivrednog zemljišta,

 -organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja maslinara održavanjem predavanja, praktičnih radionica i drugih

  suvremenih oblika edukacije,

 -priprema članova Udruge za članstvu u Europskim asocijacijama,

 -briga o održavanju, korištenju i upravljanju objektima  kojima je Udruga korisnik,

 -briga o stvaranju materijalnih i financijskih uvjeta i sredstava za što potpunije i  kvalitetnije ostvarivanje ciljeva utvrđenih 

  ovim Statutom,

- osiguranje zajedničkih nastupa na promotivnim akcijama,

-poticati i sudjelovati u izradi očevidnika  maslina i maslinika,

 -obavljat i druge poslove utvrđene Zakonom o udrugama i drugim propisima,  aktima i programima Udruge.
III. ČLANSTVO UDRUGE

Članak 8.

Članstvo u udruzi može biti redovno, obiteljsko i počasno.

Redovni i  obiteljski članovi Udruge su svi oni koji istoj pristupe putem pristupnice i redovno plaćaju članarinu. Članarina se plaća na početku kalendarske godine za tekuću godinu.

Redovnim i obiteljskim  članom mogu biti  fizičke  i pravne osobe te osobe koje svojim samostalnim radom obavljaju djelatnost  sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci koji su svojim  djelovanjem posebno pridonijeli razvoju i ugledu Udruge.

 Članak 9.

Odluku o prijemu u  članstvo donosi Upravni  odbor udruge, a odluka Skupštine po prigovoru je konačna.

Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština udruge na prijedlog Upravnog odbora.

Primljenom članu izdaje se članska iskaznica.

U Udruzi se vodi evidencija  članova s potrebnim podacima.            

Članak 10.

Temeljna prava člana Udruge  su:

 -birati i biti biran u tijela  Udruge,

 -sudjelovanje u svim aktivnostima Udruge,

 -korištenje objekata, opreme i alata kao i svih prava, dužnosti i obveza,

 -sudjelovanje na simpozijima, seminarima, natjecanjima i drugim događaja  koje organizira ili potpomaže Udruga,

 -imati sva prava, dužnosti i obveze priznata propisima i odlukama tijela u koje je Udruga   učlanjena.

Članak 11.

Osnovne obaveze člana Udruge jesu:

 -u radu se pridržavat odredbi i Statuta Udruge i svih pravilnika i akata koji iz njega proizlaze,

 -osobno osposobljavanje i upoznavanje sa novim tehnologijama i propisima iz oblasti maslinarstva i uljarstva,

 -držanjem i vladanjem čuvanje ugleda udruge, izgrađivanje i podizanje svijesti za očuvanje  tradicije u uzgoju maslina,

 -uredno plaćanje članarine,

 -brižno čuvanje imovine i aktivni rad u tijelima  Udruge.

 Članak 12.

Članstvo prestaje:

 -istupanjem po osobnoj želji,

 -prestankom plaćanja članarine, najkasnije do siječnja mjeseca za prethodnu  godinu,

 -jednogodišnjim neopravdanim sudjelovanjem u aktivnostima Udruge   ili u radu tijela u koji je član izabran,

 -isključenjem,

 -prestankom rada Udruge.

 Članak 13.

Članu Udruge koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom odnosno koji narušava ugled udruge Upravni odbor može izreći opomenu  ili ga isključiti iz  članstva , ovisno o težini učinjene povrede.

Protiv odluke Upravnog odbora član može podnijeti žalbu Skupštini , u roku od 8 dana od dana primitka odluke.

Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku 30 dana od dana primitka žalbe.

 Članak 14.

Članovi Udruge svoju maslinarsku djelatnost obavljaju volonterski , a pod uvjetima propisanim zakonom mogu je obavljati  i profesionalno, kojom stječu prihod, sukladno zakonu radi stjecanja dobiti koja će se isključivo koristiti za obavljanje i unaprjeđenje djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju njeni ciljevi  utvrđeni  Statutom.

Udruga svojim članovima osigurava besplatno korištenje objekata, opreme i alata, a može nadoknaditi izgubljenu zaradu u svezi sa zastupanjem i predstavljanjem,  natjecanjem ili seminarom, te nadoknaditi putne troškove, smještaj i prehrane za vrijeme održavanja istih.

Udruga članovima koji za svoj rad  obavljaju službena putovanja u okviru svoje djelatnosti osigurava da mogu do neopozivog iznosa nadoknaditi stvarno nastale izdatke (prijevozne troškove, troškove noćenja, korištenje privatnog vozila u službene svrhe, dnevnice u zemlji i inostranstvu, sukladno pozitivnim propisima).

Udruga može angažirati osobe koje obučavaju i pripremaju članove Udruge za sudjelovanje u raznim natjecanjima s područja maslinarstva.

 Članak 15.

Članovi Udruge koji bi maslinarske aktivnosti obavljali profesionalno, svoja prava i obaveze ostvaruju sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

IV. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TJELA UDRUGE

  Članak 16.

Članovi Udruge upravljaju udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih

predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Tijela upravljanja i rukovođenja  u Udruzi su:

1.        Skupština

2.        Upravni odbor

3.        Nadzorni odbori

4.        Predsjednik

SKUPŠTINA

Članak 17.

Najviši organ upravljanja Udruge je Skupština,a sačinjavaju je svi članovi Udruge.

Članak 18.

U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici drugih maslinarskih udruga

i državnih tijela , te drugih organizacija i ustanova.

Predstavnike  iz prethodnog stavka poziva na Skupštinu Predsjednik.

 Članak 19.

Skupština može bit radna, redovna, izborna, svečana i izvanredna.

Skupština može odlučiti da će se rasprava o pojedinim točkama dnevnog reda održati bez nazočnosti javnosti.

Radna Skupština zasjeda najmanje četiri puta  tijekom godine, dok se izborna sjednica održava svake 4 (četiri) godine.

Skupštinu saziva Upravni odbor  na vlastitu inicijativu ili na prijedlog predsjednika Udruge,

Upravni odbor dužan je sazvati sjednicu Skupštine kad to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

Poziv na Skupštinu s prijedlogom dnevnog reda i materijalima za skupštinu dostavlja se članovima najmanje 8 (osam) dana prije održavanja Skupštine.

Ako Upravni odbor ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 10 dana od dostave zahtjeva iz prethodnog stavka , ima je pravo sazvati predlagatelj u roku od 15 dana od dana dostave pismenog zahtjeva  s dnevnim redom za sjednicu Skupštine.

Izvanredna Skupština odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

Članak 20.

Skupštini predsjedava Predsjednik, a u njegovoj odsutnosti član  Upravnog odbora kojeg ovlasti Predsjednik.

Izbornoj Skupštini predsjedava Radno predsjedništvo.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Skupština donosi odluke javnim glasovanjem osim u slučajevima kad odluči odluke donositi tajnim glasovanjem.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine , a odlučuje većinom glasova prisutnih ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 21.

Redovna Skupština nadležna je :

 -usvajati završni račun i donositi financijski plan Udruge,

 -razmatrati i usvajati izvještaje o radu tijela Udruge,

 -razmatrati i odobravati planove i programe rada,

- birati i razrješavati Predsjednika Udruge,

 -na prijedlog Predsjednika birati i razrješavati članove Upravnog odbora,

 -na prijedlog Predsjednika birati i razrješavati  tajnika Udruge,

 -birati predstavnika ili predstavnike Udruge u zajednicu maslinarskim udruga   i zajednicu zadružnih saveza,

-donositi Statut, mijenjati  i tumačiti njegove odredbe,

 -odlučivati o prestanku rada Udruge,

 -rješavati molbe, žalbe, prigovore po radu Upravnog odbora,

 -donositi odluke o otuđenju nepokretne imovine,

 -razmatrati i rješavati sva razvojna pitanja vezana uz maslinarstvo i Udrugu, i

 -obavljati i druge poslove predviđene ovim Statutom.

UPRAVNI ODBOR

Članak 22.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine u kojem svi članovi imaju jednaka prava i obaveze kao i dužnost te jednaku odgovornost za rad Upravnog odbora. Upravni odbor izvršava odluke Skupštine , vodi poslove Udruge te obavlja i druge poslove  utvrđene ovim Statutom.


Članak 23.

Upravni odbor ima 9 (devet) članova.

Članove Upravnog odbora bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine na temelju liste kandidata  koju je predložio Predsjednik Udruge neposredno.

Predsjednik i Tajnik Udruge članovi su Upravnog odbora po položaju.

Članak 24.

Upravni odbor djeluje na sjednicama.

Sjednice Upravnog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca.

Sjednicu Upravnog odbora saziva Predsjednik samoinicijativno  ili  na inicijativu  1/3 članova Upravnog odbora

 i Nadzornog odbora.

Ako Predsjednik  ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku 8 dana onda je predlagatelj inicijative može sazvati u daljnjem roku od 10 dana uz pismeni prijedlog dnevnog reda.

Članak 25.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutno više od polovine ukupnog broja članova.

Upravni odbor odlučuje natpolovičnom  većinom glasova ukupnog broja članova javno ili tajno o čemu donosi odluku prije odlučivanja. U slučaju da su glasovi podijeljeni odlučuje glas Predsjednika Udruge.

Članak 26.

Upravni odbor:

 -utvrđuje prijedlog financijskog plana i završni  račun Udruge,

- utvrđuje visinu članarine,

- donosi odluku o prijemu novih članova,

 -provodi politiku razvoja maslinarstva,

 -utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština,

 -odlučuje o nabavi imovine i utroška sredstava,

 -odobrava plan i program natjecanja u zemlji i inozemstvu,

-odobrava troškove školovanja i stručnog osposobljavanja,

 -organizira natjecanja i ostale manifestacije,

- utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata Udruge,

 -donosi odluke o primanju i otpuštanju eventualnih djelatnika,

 -izriče stegovnu mjeru isključenja iz Udruge,

- dodjeljuje pohvale, zahvalnice, priznanja i nagrade,

 -obavlja i druge poslove i zadaće koje mu povjeri Skupština ili koje proizlaze iz potrebe  djelatnosti Udruge.

 Članak 27.

Upravni odbor na prijedlog Predsjednika  može kooptirati novog člana ako iz bilo kojih razloga neki član prestane obavljati svoju funkciju.

Kooptiranjem se može popuniti najviše do jedne trećine broja članova Upravnog odbora, koje potvrđuje Skupština na svojoj prvoj narednoj sjednici.

 Članak 28.

Članovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini Udruge za svoj osobni i zajednički rad.

Skupština u ostvarivanju prava iz stavka 1. ovog članka može opozvati Upravni odbor u cjelini.

Skupština može opozvati Upravni odbor ako smatra da je svojim radom povrijedio ovaj Statut ili  ciljeve koju je utvrdila skupština ili ne izvršava odluke Skupštine.

Upravni odbor i član Upravnog odbora opozivaju se po postupku po kojem su izabrani.

Prijedlog za opoziv pojedinog člana Upravnog odbora može podnijeti najmanje 5 (pet) članova Skupštine ili Predsjednik Udruge uz  pismeno obrazloženje.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika prije roka na koji je izabran, mandat prestaje  svim članovima Upravnog odbora danom održavanja sjednice Skupštine na kojoj se bira novi Predsjednik.

 Članak 29.

Upravni odbor može osnivati stalna i povremena radna  tijela kojima utvrđuje poslove  te imenuje Predsjednika tog tijela.

Radna tijela iz stavka 1. ovog članka obavljaju poslove i zadaće za koje su osnovani i o tome podnose izvještaj Upravnom odboru.

NADZORNI ODBOR

Članak 30.

Nadzorni odbor sastoji se od Predsjednika i dva člana birana na Skupštini.

Nadzorni odbor:

 -nadzire rad Udruge u izvršavanju odluka Skupštine, predlaže i poduzima mjere,  u cilju ostvarivanja uvjeta da se odluke Skupštine ostvare,

 -obavlja uvid u materijalno-financijsko poslovanje Udruge, te  najmanje jedan put godišnje podnosi izvještaj Skupštini

Članovi Nadzornog odbora nisu članovi niti jednog tijela Udruge.

Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova prisutnih članova. U situacijama izjednačenog glasovanja odlučujući glas je glas Predsjednika.

O uočenim nepravilnostima Nadzorni odbor obavještava Skupštinu kao i tijelo u čijem je radu uočena nepravilnost.

Ako se uočena nepravilnost ne ukloni u primjerenom roku od najmanje 30 dana, nadzorni odbor je dužan o tome

 obavijestiti nadležna državna tijela.


TAJNIK UDRUGE

  Članak 31.

Udruga ima Tajnika.

Skupština većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine bira tajnika na vrijeme od četiri godine,a po isteku tog vremena ista osoba može biti ponovno izabrana.

Poslovi Tajnika obavljaju se uz nagradu.


 Članak 32.

Prava i dužnosti Tajnika su:

 -osiguranje izvršenja zakonskih propisa, Statuta i drugih akata, programa, planova,  smjernica i zaključaka Udruge,

 -zastupa  Udrugu u skladu s ovlaštenjima predsjednika i ovim Statutom,

 -prati izvršenje plana i programa Udruge, brine se o provođenju odluka i zaključaka  Skupštine i  Upravnog odbora,

-podnosi izvještaj o svom radu Upravnom odboru, najmanje jednom godišnje,

- brine se o naplati članarine i o tome podnosi izvješće Upravnom odboru,

- vodi očevidnike članova Udruge, maslina i maslinika,

- obavlja administrativno tehničke poslove za potrebe Udruge,

 -obavlja i druge poslove u skladu sa zadacima Predsjednika,

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Tajnika Udruge u svim poslovima zamjenjuje osoba koju na prijedlog Predsjednika  imenuje Upravni odbor.

 Članak 33.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena za koje je izabran u slučajevima :

 -ako svojim radom povrijedi pozitivne zakonske propise, Statut i druge akte Udruge i zbog toga nastanu štetne posljedice za   Udrugu  i društvo u cjelini,

 -ako neosnovano odbije izvršenje odluke Skupštine, Predsjednika,  Upravnog odbora, ili  na osobni zahtjev,

Upravni odbor na prijedlog Predsjednika imenuje radno tijelo od tri člana  sa zadaćom ispitivanja i utvrđivanja osnovanosti  činjenica odlučnih za razrješenje koje o tome podnosi izvještaj i prijedlog Upravnom odboru,  a sve u roku do 30 dana.               

Prijedlog za pokretanje postupka o opozivu može podnijeti i Nadzorni odbor.

O pokretanju postupka obavještava se i Tajnik.

 Članak 34.

Ako tajnik Udruge ustanovi da je pojedini zaključak ili akt donesen u Udruzi u suprotnosti sa zakonom ili drugim općim aktom Udruge, upozorit će na to tijelo koje je donijelo takav zaključak ili akt i zatražit će njegovo ispravljanje.

Ako je nakon upozorenja donositelj  ostao pri svojoj odluci Tajnik je dužan o tome obavijestiti Nadzorni odbor i druga nadležna tijela.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 35.

Predsjednik Udruge je po položaju  ujedno i Predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednika Udruge bira Skupština između svojih članova, većinom glasova svih članova.

Prijedlog za opoziv Predsjednika provodi se na način na koji se vrši i njegovo biranje.

Prijedlog za opoziv Predsjednika može dati:

 - 5 članova Upravnog odbora

 - 10 članova Skupštine

- Nadzorni odbor

Članak 36.

Predsjednik se bira javnim glasovanjem  na vrijeme od 4 (četiri) godine.

U slučajevima da ima dva i više kandidata Predsjednik se bira tajnim glasovanjem.

 Članak 37.

Predsjednik:

 -predstavlja i zastupa Udrugu,

 -potpisuje novčane dokumente u okviru izvršenja financijskog plana,

 -saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,

 -potpisuje opće akte koje donosi Skupština i Upravni odbor,

 -odgovoran je za zakonit rad Udruge,

 -brine o izvršenju stavova, odluka i zaključaka Skupštine i Upravnog odbora,

 -obavlja aktivnosti utvrđene ovim Statutom i drugim općim aktom ili koji su  u svezi sa dužnostima Predsjednika,

U slučaju spriječenosti Predsjednika zamjenjuje jedan od članova Upravnog odbora kojeg on odredi,  sukladno datim ovlastima.

Predsjednik Udruge odgovoran je za svoj rad Skupštini i Upravnom odboru.


V. MATERIJALNO - FINANCIJSKO POSLOVANJE


 Članak 38.

Osnovu financiranja Udruge čine prihodi ostvareni vlastitom djelatnošću:

 - od članarine,

 -od donacija,

 -od priloga i darova,

 -od prihoda od imovine i prava,

 -od sredstava kojima jedinice lokalne i regionalne  samouprave pomažu i stimuliraju   obavljanje maslinarske djelatnosti, i

 -drugi izvori u skladu sa zakonom.

Udruga može u skladu sa zakonom radi obavljanja određenih gospodarskih ili drugih djelatnosti osnovati trgovačko društvo i na taj način stjecati odgovarajuća sredstva za svoje osnovne programske aktivnosti.

  Članak 39.

Novčana sredstva koja Udruga stekne obavljanjem dopuštenih djelatnosti, kao i nepokretne i pokretne stvari, te druga imovinska prava čine imovinu Udruge.

 Ako u obavljanju djelatnosti udruga ostvari dobit, ona se mora sukladno Statutu udruge koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti udruge, kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.

Raspodjela ukupnih sredstava vrši se financijskim planom Udruge sukladno programu rada Udruge.  Članak 40.

Prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom.

Nalogodavatelj  za izvršenje plana je Predsjednik Udruge.

Članak 41.

Materijalno-financijsko poslovanje Udruge organizira se i vodi u skladu s propisima kojima se uređuje  način i vođenje računovodstva neprofitnih organizacija.

Ako Udruga u obavljanju svojih djelatnosti ostvari dobit, ona će se koristiti isključivo namjenski: za unapređivanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom.

VI.JAVNOSTI RADA UDRUGE

 Članak 42.

Rad Udruge je javan.

Javnost rada Udruge ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom te:

 -pravodobnim informiranjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima,

 -pisanim izvještajima,

 -na posebnim skupovima,

 -putem sredstava javnog priopćavanja, i

 -na drugi prikladan način.

VII. NAGRADE I PRIZNANJA

  Članak 43.

 Za unapređenje rada  i doprinos razvoju djelatnosti  maslinarstva i uljarstva Upravni odbor može dodijeliti  pohvale, zahvalnice, priznanja i nagrade.

Pohvale, zahvalnice, priznanja i nagrade mogu se dodjeljivati  i posthumno.

 Članak 44.

Udruga u skladu sa zakonom prestaje s radom:

 -odlukom Skupštine o prestanku rada, dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruge

 -ako se broj članova smanji ispod broja propisanog  za osnivanje Udruge,

 -brisanjem iz registra Udruga i u drugim slučajevima propisanim zakonom.

 Članak 45.

U slučaju prestanka rada Udruge, a nakon što se uredno izvrše sve obveze, preostala imovina pripada članovima Udruge sukladno unesenosti.

VIII. POSTUPAK DONOŠENJA AKATA

 Članak 46.

Inicijativu za donošenje , te za izmjene i dopune Statuta mogu dati:

 - Skupština,

 - Upravni odbor,

 - Predsjednik,

 - Tajnik,

 - Nadzorni odbor,

 - 5 (pet) članova udruge.

Članak 47.

Statut i druge akte donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova. 


IX.  ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština.

 Članak 50.

Opće akti Udruge uskladit će se s odredbama ovog Statuta u roku od 90 dana od dana donošenja i stupanja na snagu ovog Statuta.

 Članak 51.

Statut stupa na snagu danom donošenja , a primjenjuje se danom upisa u registar pri Županijskom uredu za opću upravu.

Članak 52.

Donošenjem ovog Statuta stavlja se van snage Statut Udruge donijet 16. lipnja 2002. godine.


U Žrnovnici,  12. prosinca. 2011. godine

                                                                                                        Predsjednik Udruge maslinara „Oblica“ Žrnovnica:

                                                                                                                             Milan Amižić, mag.polit.Disqus komentari

Udruga maslinara OBLICA

Udruga maslinara OBLICA
Udruga maslinara Oblica, Žrnovnica, uzgoj maslina, maslinarstvo, berba maslina, obnova maslinika, primjena ekološke proizvodnje, kvalitetna prerada i plasman ekstra djevičanskog maslinovog ulja, razvijanje međusobne suradnje sa srodnim udrugama, proizvodnja maslinovog ulja prije suvremene tehnologije

Kontakt

Krešimirova 7, 21251 Žrnovnica
Otvori kartu
mob:
+38598231593
mail:
oblica.zrnovnica@gmail.com
web:
http://oblica.fullbusiness.com
Copyright 2019 Udruga maslinara OBLICA Uvjeti korištenja
Zatvori prozor

Lokacija

Za odabir Vaše lokacije morate imati aktiviran JavaScript!

Adresa:

Krešimirova 7, 21251 Žrnovnica
Ova web stranica koristi "kolačiće" za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Nastavkom pregledavanja pristajete na njihovu uporabu. Uredu